info@kktckb.org 0392 228 8440 – 0392 228 5659 Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 08.00 - 12.30 ile 13.00 - 16.15 arası, Perşembe günleri ise 08.00 - 12.30 ile 13.00 - 17.30 arası

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Maksimum 50 kişiye kadar çalışanı bulunan gerçek veya tüzel kişilerin İşletme ve/veya Yatırım Kredisi ihtiyaçlarının olması ve Bankaya müracaatları halinde;
- Yatırım ve İşletme Kredisi ihtiyaçlarının en fazla 150,000.- ABD Dolarına kadar olan kısmı
- İlgili Bakanlıktan Uygunluk Belgesi alması kaydı ile,
- Taleple ilgili hazırlanacak olan Durum Tesbit raporu ışığında,
- Sarf evrakları ve hakediş karşılığında,
- Yeterli teminat alınarak kredilendirilir.

 

KOBİ kapsamında değerlendirilecek İşletme Kredilerinde;
İşletme sermayesi ihtiyaçları, %100 kredilendirme oranı baz alınarak USD 60,000.- tutarındaki kredi limitini aşmayacak şekilde değerlendirilir. Kredi kullandırım safhasında hakediş tesbit edilirken onaylanan kredi limiti kadar fatura talep edilir.

KOBİ Kapsamlı Yatırım Kredilerinin Kullandırımı:
KOBİ kapsamında onaylanan yatırım kredisi limitleri azami olarak ,
Birinci Öncelikli yörelerde proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımın %70’i ,
İkinci Öncelikli yörelerde proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımın %60’ı,
Normal yörelerde ise proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımın %50’sine kadardır.

KOBİ kapsamında müracaat eden yatırımcıların sabit yatırım tutarı üst limiti; KOBİ yatırım kredilerinde sabit yatırım tutarının USD 300,000.- Üç Yüz Bin Amerikan Doları (450,000 Türk Lirası)’ını aşması durumunda KOBİ kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

KOBİ kredilerinde teminat:
Krediye teminat olarak Banka Teminat Mektubu ve/veya Gayrimenkul İpoteği alınır.
Teminat olarak gayrimenkul ipoteği alınması halinde gayrimenkulun sadece güncel (rayiç) değeri baz alınarak TL krediye karşılık 1:2 oranında, döviz krediye karşılık 1:1,5 teminat alınır.

KOBİ kredilerinin kefaletle kullandırılması
Tüm yöreler için verilecek azami USD 20,000.- (Yirmi Bin Amerikan Doları)’a veya TL 30,000.- (Otuz Bin Türk Lirası)’na kadar olan KOBİ kapsamlı krediler;

Gayrimenkul İpoteği ve/veya Banka Teminat Mektubu ve/veya Kamu Görevlisi veya kamudan maaş çeken ve/veya KKTC Üniversitelerinde ve/veya KKTC Bankalarında çalışan yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş 2 kişinin kefaleti ile kullandırılır.

Tüm yöreler için verilecek azami USD 30,000.- (Otuz Bin Amerikan Doları)’a veya TL 45,000.- (Kırk Beş Bin Türk Lirası)’na kadar olan KOBİ kapsamlı krediler; Gayrimenkul İpoteği ve/veya Banka Teminat Mektubu ve/veya Kamu Görevlisi veya kamudan maaş çeken ve/veya KKTC Üniversitelerinde ve/veya KKTC Bankalarında çalışan yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş 3 kişinin kefaleti ile kullandırılır.

KOBİ kapsamlı yatırım projelerinde değerlendirme prosedürü:
KOBİ kapsamlı yatırım projelerinde, dosya tamamlama tarihi olan Kredi Başvuru tarihinden en çok 6 ay öncesine kadar gerçekleştirilmiş yatırımlar kredilendirme kapsamındadır.

Şahıs Başvurularında İstenecek Bİlgİ ve Belgeler

- Bankamızın Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılacak kredi talep dilekçesi
- Kredi Başvuru Formu
- Kimlik bilgileri,
- Borçlu ve/veya borçluların kimlik fotokopisi,
- Kefilin kimlik fotokopileri,
- Teminat ile ilgili koçan sahiplerinin kimlik fotokopileri.
- Borçlu ve Kefillerin telefon ve adres bilgileri (adresi kanıtlayan elektrik, telefon faturası gibi belgeler)

İnşaat Yatırımı Halinde;
i) İnşaat arazisinin tapu veya kira sözleşme belgesi,
ii) Vizelenmiş mimari proje fotokopisi,
iii) Mimar onaylı, proje ile ilgili keşif raporu ve iş programı
iv) İnşaat izni fotokopisi,

Teminat;
i) Gayrimenkul ipoteği,
a) Gayrimenkul’ün tapu sureti,
b) Vaziyet planı, (Orijinal)
c) Tapu araştırma belgesi, (Koçan üzerinde engel olmadığı belirtilecek)
ii) Banka teminat mektubu,
iii) Şahsi Kefalet (Yalnızca Kalkınmada Öncelikli Yöreler)
a) Sabıka Kayıt Belgesi
b) Maaş Bordrosu
c) Kefil Değerlendirme Formu

Proforma Fatura
Alınacak hammadde ve/veya makine ile ilgili kredi başvurusu şahıs adına yapılmışsa alınacak proforma fatura şahıs adına olması gerekmektedir.

İşyeri Evrakları
i) Yükümlü Kayıt Belgesi fotokopisi
ii) Belediye İşyeri Çalıştırma İzni fotokopisi
iii) Çalışanların Sigorta ve İhtiyat Sandığı son yatırımlarının bordro ve tahsilat makbuzu fotokopisi
iv) İşverenin Sosyal Sigorta son devre yatırımının bordro ve tahsilat makbuzu fotokopisi
v) İşyeri kira ise, noterden ve Vergi Dairesinden onaylı, kredi vadesini kapsayacak, koçan hisse sahiplerinin tümü tarafından imzalı ve üzerinde koçan bilgilerinin eksiksiz yer aldığı kira mukavelesi
vi) İşyeri mülkiyet ise, işyerinin tapu sureti, Tapu Araştırma Belgesi ve Vaziyet Planı

8) Banka tarafından istenen tüm evraklar tamamlandığında, kredi dosyasının açılabilmesi için Kalkınma Bankası Muhasebe Müdürlüğü’ne ödenecek
i) 103 STG veya karşılığı TL başvuru harcı

İmzalanacak Taahütname ve Beyannameler
i) Kredi risklerini Merkez Bankasından + Bankalardan tetkik konusunda taahhüt ve beyanname (iki tür taahhütname imzalanır . Şahıs başvurularında 2 adet 23 TL pul)
ii) Özkaynak yeterliliği konusunda taahhüt ve beyanname
iii) Şirket ise hissedar / direktör değişikliği konusunda bilgilendirmeyi beyan ve taahhhütname

Şİrket Başvurusunda İstenecek Bİlgİ ve Belgeler

- Bankamızın Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılacak kredi talep dilekçesi
- Kredi Başvuru Formu
- Kimlik bilgileri,
- Borçlu ve/veya borçluların kimlik fotokopisi,
- 2 Kefilin kimlik fotokopileri,
- Teminat ile ilgili koçan sahiplerinin kimlik fotokopileri.
- Borçlu ve Kefillerin telefon ve adres bilgileri (adresi kanıtlayan elektrik, telefon faturası gibi belgeler)

İnşaat Yatırımı Halinde;
i) İnşaat arazisinin tapu veya kira sözleşme belgesi,
ii) Vizelenmiş mimari proje fotokopisi,
iii) Mimar onaylı, proje ile ilgili keşif raporu ve iş programı
iv) İnşaat izni fotokopisi,

Teminat;
i) Gayrimenkul ipoteği,
a) Gayrimenkul’ün tapu sureti,
b) Vaziyet planı, (Orijinal)
c) Tapu araştırma belgesi, (Koçan üzerinde engel olmadığı belirtilecek)
ii) Banka teminat mektubu,
iii) Şahsi Kefalet (Yalnızca Kalkınmada Öncelikli Yöreler)
a) Sabıka Kayıt Belgesi
b) Maaş Bordrosu
c) Kefil Değerlendirme Formu

Proforma Fatura
Alınacak hammadde ve/veya makine ile ilgili kredi başvurusu şahıs adına yapılmışsa alınacak proforma fatura şahıs adına olması gerekmektedir.

İşyeri Evrakları
i) Yükümlü Kayıt Belgesi fotokopisi
ii) Belediye İşyeri Çalıştırma İzni fotokopisi
iii) Çalışanların Sigorta ve İhtiyat Sandığı son yatırımlarının bordro ve tahsilat makbuzu fotokopisi
iv) İşverenin Sosyal Sigorta son devre yatırımının bordro ve tahsilat makbuzu fotokopisi
v) İşyeri kira ise, noterden ve Vergi Dairesinden onaylı, kredi vadesini kapsayacak, koçan hisse sahiplerinin tümü tarafından imzalı ve üzerinde koçan bilgilerinin eksiksiz yer aldığı kira mukavelesi
vi) İşyeri mülkiyet ise, işyerinin tapu sureti, Tapu Araştırma Belgesi ve Vaziyet Planı

Müracaatçı Şirket İse;
i) Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzüğü (Bugüne kadar yapılan değişikliklerle birlikte),
ii) 150,000.- Usd altındaki kredilerde geçen yıla ait bilanço ve kar-zarar hesabı ve cari yıla ait Ara Bilanço
iii) İmza sirküleri,
iv) Şirketler Mukayyitliği’nden alınacak bir set onay belgesi.(Yeni tarihli)

Banka tarafından istenen tüm evraklar tamamlandığında, kredi dosyasının açılabilmesi için Kalkınma Bankası Muhasebe Müdürlüğü’ne ödenecek;
i) KOBİ kapsamlı başvurular için 103 STG veya karşılığı TL başvuru harcı

İmzalanacak Taahütname ve Beyannameler
i) Kredi risklerini Merkez Bankasından + Bankalardan tetkik konusunda taahhüt ve beyannme Banka huzurunda imzalanır.Her bir hissedar ve direktör için 2şer adet 23 TL pul, şirket için de 2 adet 23 tl pul gerekmektedir.
ii) Özkaynak yeterliliği konusunda taahhüt ve beyanname (Hissedar/Direktörlerden birisinin imzası yeterlidir)
iii) Şirket ise hissedar / direktör değişikliği konusunda bilgilendirmeyi beyan ve taahhhütname